top of page

1. İşlenen Kişisel Veriler

İGZ GROUP'LA ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz ihtiyaca göre işlenebilir. 

 • Kimlik Bilgileriniz: Adı soyadı, nüfus cüzdanı, TCKN, doğum tarihi/ yeri, vergi kimlik numarası,

 • İletişim Bilgileriniz: Ev adresi, e-posta, cep telefonu, ikametgâh, sosyal medya hesapları,

 • Banka Hesap Verileriniz: Banka hesap numarası, fatura/borç bilgisi, IBAN numarası, kredi kartı numarası, tahsilat riski;

 • Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: CCTV kayıtları, ziyaretçi kayıtları, istasyonlara giriş ve çıkış kayıtları;

 • Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz; Ses, görüşme ve kamera kayıtları, fotoğraf

 • İş, Profesyonel Yaşam ve Eğitim Verileriniz; Unvan, meslek, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, ilgi alanları ve hobileri

 • Aile ve Yakın Verileriniz; Adı soyadı

 • Lokasyon Verileriniz; Konum bilgisi;

 • Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, Biyometrik veriler, Genetik veriler, Kılık ve kıyafet, Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İGZ GROUP ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilir;

 • Mal/ Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

 • Teklif toplama sürecinin yürütülmesi,

 • Randevu, talep ve şikâyet sürecinin yürütülmesi,

 • Müşterilere sunulacak hizmet kapsamında gerekli olan bilgilerin toplanması sürecinin yürütülmesi,

 • Müşteri Veri tabanının oluşturulması,

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

 • Fatura, irsaliye ve gider pusulalarının düzenlenmesi,

 • İş Sağlığı/ Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Teminat süreçlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri kredi süreçlerinin yürütülmesi,

 • Bülten gönderimi amacıyla,

 • Tanıtım, yatırım, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Tedarikçi ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi süreci,

 • Fuar, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Ödemelerin takibi faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında bülten, kutlama ve tebrik amaçlı mail, kısa mesaj veya hediye gönderimi,

 • Weber Akademi kapsamında Eğitim süreçlerinin yürütülmesi,

 • Cari Kart Açılış Formu sürecinin yürütülmesi,

 • Fuar, toplantı ve organizasyonlarda gerçekleştirilen etkinlik fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması,

 • Usta Sadakat Sistemi kapsamında çekiliş ve kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Hizmet değerlendirme ve memnuniyet faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Kartela, broşür, promosyon, hediye, organizasyon davetiye ve evrak gönderimleri,

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi süreci,

 • İzoder dernek faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı

 • Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla, yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, bankalara, grup şirketlerimiz ve iştiraklerimize, yurt dışındaki; grup şirketlerimize ve 3. kişilere aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6 ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 • Açık rızanızın bulunması,

 • Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:

 • Açık rızanızın bulunması,

 • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Hak ve Talepleriniz için Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz

İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Yenişehir MERSİN, Türkiye adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@igzgroup.com adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

bottom of page